OSNIVANJE PREDUZEĆA I RADNJI

Knjigovodstvo
MEGA SIP knjigovodstvena agencija između ostalog vrši poslove osnivanja odnosno registracije preduzeća

Na taj način profesionalno pomaže klijentima da u odnosu na poslove kojima žele da se bave, obezbede najbolje rešenje da adekvatno započnu svoj biznis. Svoje usluge u ovoj oblasti naša knjigovodstvena agencija pruža kombinujući svoja izuzetna knjigovodstvena znanja i veštine sa odličnim poznavanjem i konstantnim praćenjem zakonske regulative.

Zakonsku regulativu koja se primenjuje čine Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS” br. 36/11 i 99/11), Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS” br. 99/11), Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentacija potrebna za registraciju („Sl. glasnik RS” br. 6/12) i dr.

Knjigovodstvena agencija MEGA SIP može obaviti sve ili neke od sledećih aktivnosti registracije preduzeća i radnji, naravno u dogovoru sa klijentom

U tom pravcu klijent može zahtevati analizu, savete i profesionalnu pomoć u konačnom izboru vrste pravnog lica koje se osniva/registruje, usluge izrade i overe osnivačke dokumentacije, podnošenje registracione prijave, preuzimanje rešenja o izvršenoj registraciji, poslove otvaranja tekućeg računa pravnog lica, izrade pečata, fiskalizacije kasa i dr.

Nakon što se dogovore vrsta u obim usluga klijent dostavlja ličnu kartu osnivača i dokaz o posedovanju ili zakupu poslovnog prostora, a rok za realizaciju aktivnosti osnivanja firme je 5 radnih dana.

Osim registracije osnivanja preduzeća/preduzetnika knjigovodstvena agencija MEGA SIP vrši i usluge registracije promena kod istih, kao sto su promena poslovnog naziva, sedišta, pravne forme, pretežne delatnosti (šifra delatnosti), kapitala, promene članova pravnog lica i dr. Takođe poslovi registracije likvidacije kao i brisanja tj. zatvaranja pravnog lica spadaju u usluge knjigovodstvene agencije.

Osnivanja preduzeća i registracija radnji podrazumeva navedene radnje:

 • Stručni saveti i podrška u toku registracije: izbor forme, delatnosti i imena; troškovi budućeg poslovanja, sve o PDV-u, fiskalizacija; zaposleni, prava i obaveze;
 • Izrada osnivačke dokumentacije;
 • Preuzimanje rešenja Agencije za privredne registre, PIB-a i ostale dokumentacije;
 • Izrada pečata i štambilja;
 • Uplata takse za APR;
 • Elektronsko bankarstvo, otvaranje tekućih računa;
 • Predaja dokumentacije poreskoj upravi i otvaranje poreskog dosijea;
 • Prijava početka obavljanja delatnosti nadležnim inspekcijama.
Potrebna dokumentacija je lična karta osnivača i dokaz o posedovanju ili zakupu poslovnog prostora.
Rok za realizaciju svih aktivnosti u vezi osnianja preduzeća je 5 dana.
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.
knjigovodstvo

Registracija promena kod preduzetnika

 • prijava početka obavljanja delatnosti;
 • promena ličnih podataka o preduzetniku, ortacima ili poslovođi (ime, prezime, JMBG, broj pasoša za strana lica);
 • promena podataka o ortacima koji istupaju i / ili pristupaju;
 • promena naziva, delatnosti kao delu poslovnog imena, poslovnog sedišta, pretežne delatnosti, skraćenog poslovnog imena, registarske oznake vozila za preduzetnika koji obavlja taksi prevoz;
 • upis ili promena poslovođe i / ili ortaka ovlašćenog za zastupanje;
 • upis ili promena prostora van poslovnog sedišta (izdvojene prostorije, poslovne jedinice);
 • upis početka ili završetka privremenog prestanka obavljanja delatnosti;
 • promena perioda na koji se preduzetnik registruje;
 • upis ili promena PIB-a, računa u banci, kontakata;
 • upis ili brisanje zabeležbe podataka od značaja za pravni promet,
 • preuzimanje radnje od strane članova porodičnog domaćinstva u slučaju smrti preduzetnika.

Likvidacija preduzeća

 • razmatranje postojanja preduslova za pokretanje postupka likvidacije;
 • izrada odgovarajućih akata o pokretanju postupka likvidacije, uključivo početnog likvidacionog bilansa;
 • praćenje postupka likvidacije;
 • izrada odgovarajućih akata za okončanje postupka likvidacije, uključivo završnog likvidacionog bilansa i izveštaja likvidacionog upravnika o sprovedenom postupku likvidacije;
 • registracija brisanja preduzeća.

Brisanje (zatvaranje) preduzetničke radnje

Pokrećemo i sprovodimo postupak brisanja (zatvaranje) preduzetničke radnje kao i sve prateće aktivnosti zaključno sa upisom staža osiguranja preduzetniku u radnu knjižicu kod Fonda za penziono i invalidsko osiguranje.

Izvodi iz registra APR za preduzeća i preduzetnike

Pribavljamo izvode iz registra APR za preduzeća i preduzetnike sa dnevnom ažurnošću.

Scroll to Top